RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu prawach.

 1. Administratorem danych osobowych jest AUTO-FORM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnik Sp. Komandytowa, ul. Inwestycyjna 5, 41-208 Sosnowiec.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Spółce AUTO-FORM, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na adres: rodo@autoform.pl lub listowny na ww. adres.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • Realizacji zawartych umów;
  • Przesyłania ofert, negocjacji umów lub przedstawiania szczegółów ofert Spółki;
  • Przesyłania informacji marketingowych i innego rodzaju ofert oraz informacji związanych z działalnością Spółki AUTO-FORM;
  • Wykonania obowiązków publicznoprawnych nałożonych na Spółkę AUTO-FORM na podstawie odgórnych decyzji;
  • Archiwalnych (dowodowych) dla ochrony informacji w przypadku prawnej potrzeby wykazania faktów bądź ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniem , co jest prawnie uzasadnionym interesem;
  • Badania poziomu satysfakcji klientów i określania jakości usług.
 5. Przetwarzane dane osobowe są w następujących kategoriach:
  • Podstawowe dane identyfikacyjne,
  • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
  • Elektroniczne dane identyfikacyjne,
  • Elektroniczne dane lokalizacyjne,
  • Umowy oraz ugody,
  • Dane dotyczące zamieszkania,
  • Wizerunek,
  • Obszary monitoringu wizyjnego,
  • Nagrania dźwięku.
 6. Odbiorcami udostępnionych Spółce danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
  • Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania w oparciu o stosowną podstawę prawną;
  • Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółką przetwarzają dane osobowe.
 7. Posiadane przez Spółkę dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności zostaną podjęte niezbędne działania w celu zabezpieczania Państwa danych osobowych.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii.
  • Prawo do żądania poprawienia (sprostowania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
  • Prawo do usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych, mogą Państwo zażądać ich usunięcia.
  • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w każdej chwili mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych wcześniej działań; jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych lub ich wykorzystanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądają ograniczenia danych osobowych; bądź na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
  • Prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się automatycznie i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub zgody wyrażonej przez tę osobę.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Spółce AUTO-FORM danych osobowych.
 10. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (RODO1 art. 6 ust. 1), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 12. W przypadku, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawny lub zawarta między stronami umowa, podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.
  W celu wykonania swoich praw prosimy o kontakt mailowy na adres: rodo@autoform.pl lub drogą pocztową na adres AUTO-FORM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnik Sp. Komandytowa, ul. Inwestycyjna 5, 41-208 Sosnowiec.

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)